ปลาเสือตอเป็นปลาน้ำจืดที่หายากของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2565 เป็นปีนักษัตรปีเสือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จึงได้นำข้อมูลของปลาเสือตอมานำเสนอ ซึ่งมีหลายท่านมักเข้าใจผิดเรียกปลาเสือพ่นน้ำว่าเป็นปลาเสือตอ

ภาพที่1. ปลาเสือตอลายใหญ่ (Datnioides pulcher (Kottelat, 1998))

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Tigerfish037.JPG/1280px-Tigerfish037.JP

ภาพที่2. ปลาเสือพ่นน้ำ

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Toxotes_chatareus.jpg

            ปลาเสือตอเป็นปลาที่เคยพบชุกชุมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยโดยพบมากที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นปลาที่เคยมีมากสมัยหนึ่งจึงนิยมกินเป็นอาหารและเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี อาจารย์ของผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านเป็นนิสิตไปฝึกงานที่สถานีประมงจังหวัดนครสวรรค์เคยได้มีโอกาสใช้กินปลาเสือตอลายใหญ่ที่ได้จากบึงบอระเพ็ดขนาดถึง 50 เซนติเมตร เอามาทอดจิ้มน้ำปลา
          แต่ต่อมาในภายหลังปลาเสือตอถูกจับเป็นจำนวนมากทั้งจับไปทำอาหารและถูกนำไปขายเป็นปลาสวยงามส่งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายควบคุม ปลาเสือตอจึงถูกจับกันโดยไม่เลือกฤดูการ อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่มันเคยอยู่เปลี่ยนไปจึงทำให้ปลาเสือตอลดจำนวนลงเป็นอย่างมากจนอาจจะกล่าวได้ว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว
          ถิ่นที่อยู่อาสัยของปลาเสือตอ เคยพบชุกชุมบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีพบที่แม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ส่วนในต่างประเทศพบที่ กัมพูชา      เกาะสุมาตรา บอร์เนียว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
         ปลาเสือตอกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารโดนเฉพาะลูกปลาและกุ้งฝอย เป็นปลาที่ชอบกินอาหารที่มีชีวิต ที่เคลื่อนไหวได้
          ปลาเสือตอพบทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่
1. ปลาเสือตอลายใหญ่ ชื่อสามัญ Siamese Tiger Perch ชื่อวิทยาศาสตร์ Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) ในอดีตเคยพบที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่าน และบึงบอระเพ็ด ปัจจุบันพบในประเทศเวียดนาม และในโตนเลสาป ประเทศกัมพูชา
2. ปลาเสือตอลายคู่ ชื่อสามัญ Finescale Tiger Fish ชื่อวิทยาศาสตร์ Datnioides microlepis Bleeker, 1854 พบบริเวณเกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนิเซีย
3. ปลาเสือตอลายเล็ก ชื่อสามัญ Mekong Tiger Perch ชื่อวิทยาศาสตร์ Datnioides undecimradiatus (Robertsand Kottelat, 1994) บริเวณแม่น้ำมูลตอนล่างและพบมากในลุ่มแม่น้้าโขงและแม่น้ำสาขา รวมถึงตอนใต้ของประเทศจีน และตอนล่างของประเทศเวียดนาม
4. ปลาเสือตอปาปัวนิวกีนี ชื่อสามัญ (ไม่มีชื่อสามัญ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Datnioides campbelli Whitley, 1939  พบบริเวณปากแม่น้้าและชายฝั่งปาปัวนิวกีนี และแถบอีเรียนจายา ประเทศอินโดนิเซีย
5. ปลากะพงลาย ชื่อสามัญ Barred Tiger Fish Datnioides polota (Hamilton, 1822) พบบริเวณน้ำกร่อย พบตั้งแต่แถบประเทศอินเดียจนถึง ประเทศอินโดนีเซีย
          ซึ่งในปัจจุบันปลาเสือตอลายใหญ่ Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) เป็นปลาที่ถูกจัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ จำพวกปลาในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (มีการแก้ไขพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมสัตว์คุ้มครองประเภทปลาให้ปลาเสือตอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เน้นการควบคุมและ คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีบทบัญญัติในการควบคุมการล่า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การค้า การเคลื่อนย้าย กิจการสวนสัตว์สาธารณะรวมถึงการนำเข้า ส่งออก และ นำผ่าน และมีการควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใด ล่า ครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์ นำเข้า ส่งออก นำผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีบทลงโทษระวางจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นผู้ที่ต้องการมีปลาเสือตอไว้ในครอบครองจะต้องทำหนังสือขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (มีการแก้ไขพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2546 เพิ่มเติมสัตว์คุ้มครองประเภทปลาให้ปลาเสือตอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้) และจะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ใบอนุญาต

บรรณานุกรม

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาเสือตอลายใหญ่

https://fishingthai.com/siamese-tiger-fish/

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200408153605_1_file.pdf

https://kaset.today/ปศุสัตว์และประมง/ปลาเสือตอ/

 

 

 

บทความล่าสุด