ปลาหูช้าง หรือปลาค้างคาว

Common name: Batfish, Spadefish

อยู่ในวงศ์ Ephippidae

platax teira

รูปปลาหูช้าง (Platax teira)

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวแบนข้างมาก ลำตัวค่อนข้างกลม เกล็ดบนลำตัวค่อนข้างละเอียด หัวเล็กปากยืดหดไม่ได้ขณะที่เป็นลูกปลาวัยอ่อนจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำกร่อยหรือป่าชายเลนโดยมีลักษณะแตกต่างจากตัวเต็มวัย บางชนิดลำตัวสีส้มน้ำตาลคล้ายกับใบแก่ของต้นโกงกาง เพื่อซ่อนพรางตัวจากนักล่า บางชนิดครีบหลังและครีบก้นยื่นยาวออกมากมากซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อปลาค้างคาว

platax teira2

รูปปลาหูช้างวัยอ่อน

วงจรชีวิต

          หลังจากการปฏิสนธิไข่ของปลาหูช้างจะลอยไปตามกระแสน้ำ และฟักเป็นลูกปลาซึ่งจะล่องลอยในสภาพของแพลงก์ตอนก่อนเจริญเติบโตและลงสู่พื้นในบริเวณปากแม่น้ำหรือป่าชายเลน ลำตัวสีส้มน้ำตาลคล้ายใบโกงกาง

การสืบพันธุ์

          ผสมพันธุ์ภายนอกในบริเวณที่เป็นทะเลเปิด ตัวเมียปล่อยไข่แล้วตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสม

อาหาร

กินสาหร่ายและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่เกาะตามพื้นรวมทั้งแพลงก์ตอน

แหล่งที่อยู่

อาศัยในแนวปะการังตอนกลางวันอาศัยอยู่บริเวณนอกแนวปะการัง กลางคืนเข้ามาในแนวปะการัง

 เอกสารอ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Platax_teira

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาหูช้าง

https://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์ปลาหูช้าง