ปลากะพง (Lates calcarifer)

Lates calcarifer

 

ชื่อสามัญภาษาไทย  กะพงขาว

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  GIANT SEAPERCH

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lates calcarifer

วงจรชีวิต

 เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในวงศ์ปลากะพงขาว (Latidae) มีรูปร่างลำตัวหนาและด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลม นัยน์ตาโต ปากกว้างยืดหดได้ มุมปากอยู่เลยไปทางหลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงือกแข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนามเมื่อลูบจะสากมือ ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบเป็นหนามแข็ง ปลายแหลม อันที่สองเป็นครีบอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาล แนวสันท้องสีขาวเงิน มีขนาดความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 2 เมตร หนักได้ถึง 60กิโลกรัม โดยปลาที่พบในทะเลจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาที่พบในน้ำจืด

การสืบพันธุ์

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน เวลาผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 19.00-23.00 น. ซึ่งเมื่อปลาเพศเมียไข่แก่ปล่อยไข่ออกมา ปลาเพศผู้จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมกับไข่ ไข่ที่ถูกผสมแล้วจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะจมลงพื้นบ่อ รวบรวมไข่โดยใช้อวนที่ทำด้วยผ้าตาถี่ ฆ่าเชื้อด้วยยาเหลืองเข้มข้น 5 ppm นาน 1 นาที และล้างด้วยน้ำทะเลสะอาดอีกครั้ง จากนั้นนำไปฟักในทะเลความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ชั่วโมง

แหล่งที่อยู่อาศัย

พบกระจายทั่วไปในชายฝั่งทะเลของทวีปเอเชียไปจนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืด โดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำ จนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้ว จึงจะว่ายกลับสู่ทะเล บางครั้งพบอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อย ๆ กิโลเมตร เช่นที่ แม่น้ำโขง ก็มี

อาหาร

เป็นปลากินเนื้อ อาหารได้แก่ สัตว์น้ำ, ปลา, กุ้ง ที่มีขนาดเล็กกว่า