ชีววิทยา

ลักษณะของปลิงทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างกลมยาว คล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่ ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องเปิดของปากและก้น ผิวหนังส่วนนอกคล้ายเนื้อยืดหยุ่นได้ ภายในผิวหนังมีตุ่มเม็ดหินปูนกระจายอยู่ทั่วไปตามผิวนอกมีติ่งเนื้อเล็ก ๆ คล้ายหนวดสั้น ๆ เรียงอยู่เป็นแถว ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจและเคลื่อนไหว ปากของปลิงทะเลอยู่ตอนปลายสุดด้านที่มีหนวดมีลักษณะคล้ายต้นไม้ล้อมรอบ ทำหน้าที่ในการหาอาหาร โดยใช้หนวดขุดโคลนตมหน้าดินเข้าปากผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร และกากที่เหลือจะถ่ายออกทางช่องก้นซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง ก้นของปลิงทะเลเป็นช่องเล็ก ๆ ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียเป็นทางออกของเชื่ออสุจิ และหายใจ ปลิงมีสารพิษ โฮโลทูลิน ซึ่งปล่อยออกทางผิวหนัง ใช้ในการป้องกันอันตรายจากปลาและปู

วงจรชีวิต

ภายหลังจาการมีปฏิสนธิเกิดขึ้นไข่จะเริ่มมีการพัฒนาในส่วนต่างๆ ไข่ที่ได้รับการผสมจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระยะ blastula เป็นระยะที่เริ่มมีเส้นขน หลังจากระยะนี้ไป 2-3 ชั่วโมง ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ก็จะเริ่มมีการฟักตัวออกมา สามารถยืดออกและเคลื่อนไหวได้บริเวณผิวน้ำ จากนั้นเริ่มเข้าสู่ระยะ gastrula เป็นระยะที่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ และพัฒนาเข้าสู่ระยะ auricularia ภายใน 7-10 วัน ปลิงทะเลจะเริ่มลงสู่พื้นในระยะ Perdactula เมื่อมีอายุประมาณ 12 วัน

การสืบพันธุ์

ปลิงทะเลเป็นสัตว์แยกเพศ  มีการจับคู่ผสมพันธุ์ โดยตัวผู้และตัวเมียจะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ลงในน้ำ

อาหาร

กินอาหารประเภทแพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว สาหร่ายทะเล
ไดอะตอม และกินอินทรียวัตถุตามพื้นดินโคลนและทรายเป็นอาหาร

แหล่งที่อยู่อาศัย

ปลิงทะเลอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในระดับความลึก 0-20 เมตร สามารพบได้ในบริเวณหาดทรายปนเลนหรือทรายล้วน ๆ หรือตามบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตามเกาะบริเวณปะการัง และสภาพน้ำทั่วไป อุณหภูมิน้ำอยู่ระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส ความเค็มสามารถอยู่ได้ในระดับ 27-35 ppt

เอกสารอ้างอิง

(1) http://www.nicaonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=546
:2012-02-22-03-00-43&catid=42:2012-02-20-03-00-29&Itemid=124

(2) file:///C:/Users/13.1.61/Downloads/Fulltext%234_179132.pdf.pdf

(3) http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC4404040.pdf

(4) http://pear-trepang.blogspot.com/2008/08/blog-post_21.html

(5) https://kingdominvertebrates.wordpress.com/kingdom-invertebrates-species7/

(6) https://www.thairath.co.th/content/238111

(7) http://biodiversity.fbb.utm.my/jmarine/species-account/holothuria-atra

บทความล่าสุด