สึนามิหรือคลื่นยักษ์ เป็นคลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลน้ำขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ในมหาสมุทรด้วยความเร็ว เคลื่อนที่ได้ไกล และมีพลังรุนแรง ซึ่งสร้างความเสียหายจำนวนมหาศาลแก่แนวบริเวณชายฝั่ง Tsunami เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยคำว่า Tsu แปลว่าอ่าว ฝั่ง หรือท่าเรือ Nami แปลว่าคลื่น ซึ่งแปลได้ว่า คลื่นที่เข้าสู่ อ่าว ฝั่ง หรือท่าเรือ

ภาพ สึนามิ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

          สึนามิเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ท้องทะเลทั้งในแนวดิ่ง การมุดตัวของรอยเลื่อน การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิด เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทางด้วยความเร็วที่สูงมาก คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว 700 – 800 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะที่คลื่นอยู่ในที่มหาสมุทรที่มีระดับความลึกตัวคลื่นจะโผล่เพียงยอดคื่นเล็กๆเท่านั้น คนที่อยู่บนเรือแทบจะไม่รู้สึก แต่เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าสู่แนวชายฝั่งที่มีความตื่นกว่าจะเพิ่มความสูงและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนเกิดสึนามิระดับน้ำบริเวณชายฝั่งจะลดลงอย่างมากจนอาจเห็นแนวปะการังที่ไม่เคยโผล่พ้นน้ำเลย
แล้วคลื่นจะโถมเข้าซัดชายฝั่งด้วยความเร็ว ความสูง และความรุนแรงที่สามารถสร้างงความเสียหายได้เป็นวงกว้าง

การเกิดสึนามิ ที่มา : https://researchcafe.tsri.or.th/tsunami/

การเกิดสึนามิ

                   ที่มา : https://researchcafe.tsri.or.th/tsunami/

         
ภาพ : การเกิดสึนามิ

ที่มา : https://researchcafe.tsri.or.th/tsunami/

บริเวณที่เกิดสึนามิส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาไฟใต้ทะเลที่ยังคงมีพลัง แนวรอยเลื่อนแผ่นทวีปที่ยังคงมีพลัง โดยแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญคือ วงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire) ซึ่งเป็นแนวที่มีภูเขาไฟซึ่งยังคง
คุกรุ่นอยู่ มีความยาวรวมกันกว่า 40,000 กิโลเมตร มีภูเขาไฟกว่า 452 ลูก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 31 ประเทศ
ซึ่งแผ่นดินไหวกว่า 90 เปอร์เซ็นของโลกเกิดขึ้นที่นี่

ภาพ : วงแหวนแห่งไฟ

ที่มา : https://ngthai.com/science/30670/ring-of-fire/

เอกสารอ้างอิง

https://il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter1_5.html

          https://researchcafe.tsri.or.th/tsunami/

          https://ngthai.com/science/30670/ring-of-fire/

          https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7288-tsunami