24 กุมภาพันธ์ 2016

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศวทม. สวพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมอบรม “โครงการนักสืบวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 4 ของ รร. จำนวน 5 โรง ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 หลักสูตร 1 วัน /1 โรง โดยเน้นความรู้ความสำคัญด้านทรัพยากรชายฝั่งรวมุถึงการปลุกสร้างจิตสำนึกเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ต่อไป