2 พฤษภาคม 2016

สำนักงานโครงการ CBFCM สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส) มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค และเพื่อนำกลไกทางเศรษศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต